Historisch Heusden: Roofoverval in het Hulppostkantoor van Drunen

Foto: Bart Beaard

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het over een Roofoverval in het Hulppostkantoor van Drunen.

‘DRUNEN, 12 november 1926. Terwijl de kantoorhouder met twee bestellers vrijdagavond circa 8 uur op het postkantoor aanwezig was, drong een gemaskerd en met een revolver gewapend persoon het kantoor binnen. Hij vorderde het aanwezige geld op. Met den inhoud van den geldtrommel, ongeveer f100, nam hij de vlucht op een rijwiel van een der bestellers. Hij nam de richting Heusden. Daar bleek, dat hij een auto had gehuurd, waarmede hij zich naar Woudrichem had laten brengen. Te Woudrichem liet hij zich overzetten naar Gorinchem waar hij tegen 12 uur arriveerde in hotel „De Beurs” te Gorinchem, waar hij voor den nacht zijn intrek nam. De man, die vroeger bij de marine is geweest en te Gorinchem zijn opleiding heeft gehad, was daar goed bekend. Toen de wachtmeester van de marechaussee uit Woudrichem en een rechercheur van politie uit Gorinchem zich hedenmorgen te half negen aan het hotel vervoegden, lag de man nog rustig te slapen. Hij werd van zijn bed gelicht en gevangen genomen. Bij zijn arrestatie werd de revolver nog op hem bevonden. Ook bezat hij nog twaalf scherpe patronen. Het geld, bestaande uit guldens en gouden tientjes, was eveneens nog in zijn bezit. De dader heeft bekend’ aldus de landelijke pers.

De dader gearresteerd op 13 november 1926
De dader van den overval in het postkantoor te Drunen is gearresteerd. Door de marechaussees  van Waalwijk is hij naar Drunen overgebracht ter confrontatie, waar het parket uit ‘s-Hertogenbosch aanwezig was om de zaak verder te onderzoeken en een en ander vast te stellen. Hij is geconfronteerd met den kantoorhouder Brok uit Drunen. Begrijpelijkerwijze bracht de aanwezigheid van den gemaskerde bandiet groote belangstelling in Drunen, waar hij vroeger gewoond heeft in het St. Franciscusgesticht, de Vakschool voor Schoenmakers bezocht, enz. Hij is toen weer naar Waalwijk geleid en maandagmorgen naar het Huis van Bewaring te Den Bosch gebracht, ter beschikking van den Officier van Justitie.

Het verhoor op 16 november 1926
Gistermorgen werd door de Koninklijke Marechaussee uit Waalwijk, zwaar geboeid voor den officier van justitie te ’s Hertogenbosch geleid  H. F. V. M., 21 jaar, chauffeur, gedomicilieerd te Tilburg, als verdacht van den roofoverval in het postkantoor te Drunen op vrijdagavond j.l.. Na door den rechter-commissaris te zijn gehoord, werd hij ingesloten in het Huis van Bewaring aldaar.

Verslag van de rechtszaak op 13 januari 1927
De rechtbank te ’s Hertogenbosch behandelde de zaak van den bekenden  roofoverval in het hulppostkantoor te Drunen. Zooals men zich herinnert, had de 21-jarige chauffeur H.F. van den Meerendonk uit Tilburg ’s avonds op de deur geklopt. Toen de besteller deze opende, drong verdachte binnen en nam onder bedreiging van het postpersoneel een bedrag van ruim f118 uit de geldtrommel. Zooals men zich herinnert, had de kantoorhouder handig het geldkistje op een aangeteekend stuk gezet, dat een belangrijk bedrag inhield. Na den diefstal gepleegd te hebben, verliet van M. het kantoor, steeds een revolver dreigend op het postpersoneel, gericht houdende. Hij maakte zich met een aan J. Luypen ontstolen rijwiel uit de voeten, huurde later een auto en werd ten slotte te Gorinchem aangehouden. Het 0.M. had zes getuigen gedagvaard. Als verdediger is aan verdachte toegevoegd Jhr. Mr. C. van Nispen tot Sevenaer te ’s Hertogenhosch. Verdachte bekende volledig. Na een revolver met 25 scherpe patronen gekocht te hebben, was hij met het doel om te stelen uit Antwerpen naar Drunen gekomen, waar hij vroeger de vakschool bezocht en de situatie kende. Hij deed een rooden zakdoek voor het gelaat en klopte op de deur van het postkantoor. Toen werd opengedaan, drong hij met een revolver in de hand het kantoor binnen.

Met zijn wapen dreigend, gebood hij den kantoorhouder Brok en den bestellers Luypen en Verhagen: „Handen omhoog of ik schiet!”. Toen Brok met de revolver gedreigd werd, zeide hij: „Voor die overmacht moet ik zwichten.” Hij wees de trommel aan, die hij, zooals gemeld, op de aangeteekende stukken had gezet. Daaronder waren verschillende waardevolle zendingen, o.a. een met ƒ1000 aan contanten. De roover heeft deze niet opgemerkt. Hij is op het buitenstaande rijwiel gevlucht. Het geheele voorval duurde niet langer dan twee minuten. Zijn bedoeling was echter niet dit te ontvreemden en hij had de fiets spoedig weer weggeworpen. Hij ging met een gehuurden auto naar Woudrichem, liet zich naar Gorinchem overzetten en werd daar gearresteerd. De  man had niet de bedoeling gehad, zoo zeide hij, iemand neer te schieten, doch wilde alleen als het noodig was, de menschen er mee op een afstand houden. Hij begreep nu een ernstig misdrijf gepleegd te hebben. Toen hij dit pleegde uit geldgebrek, had hij daaraan echter niet gedacht. Getuige Brok, kantoorhouder, bevestigde de lezing over het gebeurde. Toen er geklopt werd, had hij gemeend, dat de broeders als gewoonlijk de post lieten halen. Uit de trommel waarin f400 zat, is f117,52 ontvreemd. De vrouw van getuige kwam met  een revolver toesnellen, doch kon eerst het kantoor niet binnen. De besteller W. Verhagen verklaarde zóó geschrokken te zijn, dat hij alleen gehoord heeft: „Handen op!” Wie dit zeide, weet hij niet. Hij zag, dat verdachte zijn wapen op Brok richtte. De deskundige M. Staelenberg verklaarde, dat de revolver een deugdelijk wapen was. De opperwachtmeester der marechaussee uit Waalwijk deed vervolgens verschillende mededeelingen over zijn onderzoek. Wachtmeester Eikenaar had het rijwiel gevonden en 800 meter het spoor van verdachte  kunnen volgen. Ook werden eenige revolverpatronen gevonden. Beide politiemannen verzekerden, dat verdachte bij zijn verhoor gezegd had. “een volgenden keer een beteren slag te zullen slaan en te zullen zorgen, dat hij dan niet zoo gauw gepakt werd.” Het O.M. eischt wegens diefstal met bedreiging en geweldpleging zeven jaar gevangenisstraf met aftrek van den tijd van het voorarrest. De verdediger, mr. C. van Nispen tot Sevenaer, beschreef verdachte als een fantast, die een zekere romantische willoosheid heeft. Pleiter vroeg een psychiatrisch onderzoek. De uitspraak werd bepaald op heden over 14 dagen en die was als volgt:

Uitspraak op 27 januari 1927
De arrondissementsrechtbank te ’s Hertogenbosch  heeft de 21-jarige chauffeur H.F. v. d. Meerendonk uit Tilburg, tegen wie zeven jaar gevangenisstraf is geëist in verband met den bekenden roofoverval in het hulppostkantoor te  Drunen, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met aftrek preventieve hechtenis.”

Bart  Beaard

De postkantooroverval te Drunen. Een gemaskerde drong het postkantoor te Drunen binnen en het personeel met zijn revolver in bedwang houdend, ging hij er met pl.m. ƒ100,- en een fiets vandoor. Bron: Katholieke Illustratie.

Het hulppostkantoor in Drunen, nu Grotestraat 89, aan de linkerzijde, waar een brutale roofoverval heeft plaats gehad. Op de foto staan van links Harrie Brok, Jan van Esch, Willem Luijpen, Mina Brok-Dekkers, hulppostkantoorhouder Wies Brok en Willem Verhagen. Collectie Bart Beaard.

Het broederklooster in de Drunense Stationsstraat. De roofovervaller heeft, als leerling van de Vakschool voor Schoenmakers, een tijdlang in dit klooster als commensaal of kostganger gewoond. Collectie Bart Beaard

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties