Rapport Rekenkamer gemeente Heusden: Meer grip op het sociale domein

Foto: Heusden Nieuws

De gemeente Heusden heeft een rekenkamer die de raad helpt bij haar sturende en controlerende taak. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van steeds andere onderdelen van het gemeentelijk beleid.

Van de resultaten van de onderzoeken brengt de rekenkamer verslag uit aan de gemeenteraad en doet daarbij een aantal aanbevelingen.

Sturing en informatievoorziening sociaal domein
De rekenkamer heeft een onderzoek naar de sturing en informatievoorziening op het terrein van het sociale domein afgerond. Uit een vooronderzoek van de rekenkamer in 2018 werd duidelijk dat de gemeenteraad van Heusden voor het sociale domein – net zoals bij veel gemeenten – beleidsuitgangspunten heeft vastgesteld die nogal algemeen van aard zijn. De informatie daarover bleek In de praktijk voor de raadsleden te weinig houvast te bieden om zich een mening te kunnen vormen over de uitvoering van beleid binnen het sociale domein.

De rekenkamer heeft met die – breed gedragen – conclusie, samen met de meest bij het sociaal domein betrokken raadsleden, gekeken hoe de informatie aan de raad meer kan aansluiten bij hun om goed te kunnen sturen.

Prioriteiten
Het sociale domein is complex: het beslaat een breed terrein van de samenleving, er zijn veel mensen en organisaties bij betrokken en in de uitvoering dienen voortdurend afwegingen te worden gemaakt over de noodzaak, snelheid en omvang van de inzet van middelen. En niet te vergeten: het gaat om veel geld. Toch behoeven niet alle onderdelen op elk moment evenveel aandacht van de raad. Voor de sturing door de raad en de informatievoorziening over de uitvoering was het zaak om te onderzoeken wat nu voor de raad belangrijk is. Daarover zijn in de werksessies discussies gevoerd en zijn 4 prioriteiten benoemd:
1.  Sturen op de kwaliteit van de dienstverlening;

  1. Sturen op de transformatie (daarbij wordt bedoeld de sturing op de veranderingen in het sociale domein die plaatsvinden als gevolg van de overgang van de taken van het rijk naar de gemeenten);
  2. Sturen op samenwerking;
  3. Het verkrijgen van inzicht en overzicht door informatie die beknopt en relevant.

In het rapport zijn deze prioriteiten uitgewerkt in indicatoren en aangevuld met gegevens over de uitvoering.. Dit geeft nu al – als momentopname –  een beeld over de huidige stand van zaken in de vorm van 15 indicatoren voorzien van gegevens die op dit moment al voorhanden zijn.

Maar dit beeld is nog niet volledig. Het is een fundament dat nu nog overwegend bestaat uit kale cijfers zonder toelichting en analyse,  die niet in alle gevallen actueel zijn. Het advies is dit verder uit te bouwen met aandacht voor normering, de actualiteit van gegevens, het bestaan van ook andersoortige – en dus niet alleen cijfermatige – gegevens en het verstrekken van toelichtingen en analyses.

In het onderzoeksrapport zijn ook aanbevelingen opgenomen over de wijze waarop het college de raad periodiek en systematisch kan informeren over de communicatie tussen raad, college en ambtenaren en over de wijze waarop de raad zelfstandig informatie kan vergaren.

Vervolg
Met het onderzoek en de rapportage heeft de rekenkamer een basis gelegd voor de versterking van de inhoud en het proces van beleidsbeoordeling en –sturing in het sociale domein. De raad kan nu beschikken over stuurinformatie. Niet voor alle geïdentificeerde indicatoren zijn nu al data beschikbaar. Het is aan de raad en het college om daaraan de komende jaren – als de aanbevelingen worden overgenomen –verder te bouwen.

Het rapport is samen met een aanbiedingsbrief aangeboden aan de raad en het college. Het college is in de gelegenheid om voorafgaande aan de behandeling van het rapport in de raad nog een bestuurlijke reactie te geven.

Het rapport, de aanbiedingsbrief en dit persbericht staan op website van de gemeente.

De planning voor de behandeling van het rapport in de raad is als volgt (maar kan afwijken als gevolg van de actualiteit van de coronacrisis):
18 juni   Informatievergadering Samenleving en 7 juli    Raadsvergadering

Leden Rekenkamer Heusden Linda Mustert Kees Nauta Kees van Santvliet (voorzitter)

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties