Historisch Heusden: J.P. van Rooij ULO-MAVO in Drunen

Foto: SALHA

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 128 van Historisch Heusden over J.P. van Rooij ULO-MAVO in Drunen. Het Uitgebreid Lager Onderwijs, afgekort ULO,  was een schooltype na de lagere school en is ontstaan ten gevolge van de onderwijswet van 1857.

Tot 1963 waren de leerlingen uit de gemeente Drunen aangewezen op de ULO’s in Heusden, Nieuwkuijk en Waalwijk. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 kwam de MAVO en verdween de ULO.

Het vakkenpakket
Het standaard vakkenpakket zonder keuzemogelijkheid  bestond voor de ULO uit: Nederlands, Frans, EngelsDuitsalgebrameetkundeaardrijkskundegeschiedenisbiologienatuurkundebedrijfsrekenenboekhouden en gymnastiek. Op de protestants-christelijke en rooms-katholieke ULO scholen stond ook nog godsdienst en Bijbelse geschiedenis op het programma. De lessen werden in een vast rooster gegeven. Naast de 3- of 4-jarige ULO-A, was er de ULO-B, waarbij in het laatste/examenjaar extra algebra, meetkunde (o.a. goniometrie) en fysica (natuurkunde inclusief mechanica) werd gegeven en geëxamineerd

Onderwijzend personeel van de R.K. Jongensschool in de Stationsstraat, omstreeks 1945. De heer J.P. van Rooij; zittend, 2e links

De oprichting van de ULO-school
Door de forse toename van het aantal inwoners van de gemeente Drunen en een verschuiving van het beroepsonderwijs naar algemeen onderwijs gingen steeds meer leerlingen naar ULO-scholen in Waalwijk, Heusden en Nieuwkuijk. De behoefte aan een ULO-school in Drunen werd steeds groter. Deze groeiende behoefte werd onderbouwd door een rapport van het Economisch Technologisch Instituut over de plaatselijke en regionale onderwijssituatie, een gemeentelijk onderwijsnota van 1961 en uit gegevens van het Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs. Drunen bleek een voldoende brede basis te hebben om een ULO-school te stichten. Op 24 september 1963 vond op de pastorie van de St. Lambertusparochie de stichtingsvergadering plaats. Het eerste stichtingsbestuur werd gevormd door H. Pelders (voorzitter), J. van Herpt, J. Handgraaf (secretaris), G. van Hulten, A. Wagemakers en deken F. Werner (bisschoppelijk commissaris) .

Zwervend begonnen
Medio 1963 werd door het voorlopige bestuur al gezocht naar een directeur ‘die van wanten wist’.  Hans Barten, leraar aan de ULO-school in Goirle, werd benoemd tot directeur. Maar er was nog geen gebouw en waren ook nog geen leerlingen. Alleen een intentieverklaring van 67 ouders, die hun kinderen wel op een ULO-school in Drunen wilden plaatsen. Vervolgens werd Hein Nass als nieuwe leerkracht aangetrokken. In september 1963 werden twee klaslokalen gehuurd van de protestantse Albert Schweitzerschool. De ULO-school startte met twee klassen met resp. 33 en 34 kinderen. In de loop van het schooljaar werd Hennie van der Maazen als derde leerkracht aangetrokken en werd er nog een extra lokaal gehuurd. In het schooljaar ’64-’65 beschikte men over drie lokalen van de Albert Schweitzerschool en twee lokalen van de voormalige Vakschool voor Schoenmakers. In het schooljaar ’65-’66 werden vijf lokalen van de Paulusschool gehuurd in plaats van de drie lokalen van de Albert Schweitzerschool. Het leerlingenaantal bleef gestaag stijgen. Achter de Paulusschool werden nog enkele verrijdbare salonwagens geplaatst. In 1966 waren er negen lokalen en in 1967 elf. Op 1 augustus 1967 verlieten 140 leerlingen de Drunense lagere scholen en gingen er; 33 naar het M.O., 53 naar de U.L.O., 25 naar de L.T.S., 5 naar de landbouwschool en 24 naar de huishoudschool.

De J.P. van Rooijschool met rechts het kunstwerk van Wim Suermondt

Een nieuw schoolgebouw
Voor het maken van een schetsplan en een begroting van een nieuwe 12-klassige  school werd in 1966 Drunens architect J. Verhagen aangezocht. Door het gemeentebestuur was inmiddels aan de Kastanjelaan een stuk grond aangewezen. Na veel overleg en veel aanpassingen  kwam er een definitief ontwerp. Vervolgens was de toestemming van het Ministerie nog nodig. Deze kwam medio september ’67, alsook de bouwvergunning en kon de aanbesteding van de bouw gedaan worden. De bouw werd gegund aan bouwbedrijf H. Pennings & Zn. uit Rosmalen en het aanbestedingsbedrag was ƒ899.700,-. Binnen één jaar moest het klaar zijn. Het gebouw bestond uit twee vleugels met elk zes klaslokalen, een aula, lerarenkamer en een gymzaal. Op zaterdag 19 oktober 1968 werd de school officieel geopend door burgemeester H. Stieger.

Het bestuur vond dat de school een naam moest hebben van iemand die in en voor Drunen iets betekend had in het onderwijs. Al snel viel de naam van J.P. van Rooij, het vroegere hoofd van de lagere jongensschool. In de periode 1919 tot 1948 begeleidde dhr. van Rooij de jeugd binnen en buiten de school.

Door mevr. A. van Rooij werd de naam van de nieuwe school, “J.P. van Rooij MAVO”, bekend gemaakt. Door de invoering van de Mammoetwet was het geen ULO-school meer, maar voortaan een MAVO-school. Ongeveer twee maanden na de opening werd een kunstwerk van Wim Suermondt geplaatst, dat de beweeglijkheid van de jeugd uitbeeldde. De heer Suermondt was leraar aan het Mollercollege in Waalwijk.

Activiteiten
Tijdens haar bestaan heeft de school een uitgebreid cultureel programma gerealiseerd, Maar het meest spraakmakende was in de 80’-er jaren de financiële steun aan een gebouw voor de lagere school in La Sabana in Nicaragua. Dankzij deze school, waarvoor in 1982 de eerste steen werd gelegd, kunnen veel kinderen uit arme gezinnen verder studeren. De school draagt nu de naam van de omgekomen IKON-journalist Koos Koster.

Het lerarenkorps omstreeks 1968. B: Hans Barten, M: Hennie van der Maazen, N: Hein Nass

Het einde
In 1993 werd in Drunen het nieuwe d’Oultremontcollege in gebruik genomen, als enige school in de huidige gemeente Heusden voor het voortgezet onderwijs. Het College verzorgt tot op heden opleidingen voor MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium. De leerlingen komen uit de gemeente Heusden en omliggende dorpen, waardoor de school een regionale functie vervult. Maar dit betekende wel het einde van MAVO-scholen in Drunen, Heusden en Vlijmen.

Sloop
In 1996 werd het MAVO-gebouw aan de Kastanjelaan gesloopt en maakte plaats voor woningbouw. Na de sloop werd het kunstwerk van Wim Suermondt verplaatst naar het binnenterrein van het d’Oultremontcollege. Medio 2022 is het herplaatst bij het Dr. Mollercollege  aan de Olympiaweg in Waalwijk.

Bart Beaard

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 4000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

Cookieinstellingen